In our project, we try to verify a relatively big potential of the mulching. This method is particularly important in the ecological restoration of land after the mining.
If we use the hay of the species-rich communities we enable transfer of the seeds of rare and valuable plant species. Mulch can also work as a “cover” from the sun, heat or the other unpleasant environmental conditions. This also helps to prepare optimal conditions for the seed germination.
We tried this method on a quarry dump, where spread hay could has more features – layer protection against erosion and it also blocks the growth of ruderal and invasive plants.

V našem projektu ověřujeme poměrně velký potenciál jednoho z ne příliš častých nástrojů při rekultivacích – mulčování. Tato metoda je důležitá zejména v ekologické obnově krajiny narušené těžbou nerostných surovin.
Přemístěním sena z druhově bohatých společenstev a následným nastýláním zaručíme přenos semen významných a na lokalitě žádoucích druhů rostlin. Mulč zároveň slouží jako ochrana před nepříznivými podmínkami – např. před sluncem a vysycháním a vytváří tak vhodné prostředí samotné pro klíčení semen.
Možnosti mulčování ověřujeme na mezideponiích skrývky. Rozprostřené seno zde má také další funkce, tato vrstva působí protierozně a zároveň blokuje růst nežádoucích (ruderálních či invazních) rostlin.